Mitschnitt vom Freitag 15.11.2013 um 14:30 im Radio U1-Tirol: